Türk Ordusunun İftihar Levhası
Cihan tarihinde en çok savaşan millet Türkler olmuştur. Bu savaşların bir listesini çıkarmak, bilhassa eski zamanlar için, güçtür. Denilebilir ki 15. asırdan önceki Türk tarihi mütarekesiz bir savaştan ibarettir.Onun için ben burada yalnız Türkiye”yi, o da Osmanlı hanedanı zamanında, aldım.
1036 defa okunmuş - 27 Kasım 2016 - Pazar 23:21

Aşağıdaki liste Türk Ordusunun belli başlı savaşlarını gösteriyor. Bunlardan italik harflerle yazılmış olanlar bizim yenildiğimiz savaşlardır. Ötekilerse çoğunda yendiğimiz ve pek azında müsavi ehemmiyetsiz sınır kavgalarını almadım. Savaşların da (93 harbi), (Balkan harbi) gibi hususi isimleri yerine hangi millet ve devletlerle yapıldığını gösterdim. Artık bu listeye bakarak Türk çocukları kimin dost, kimin düşman olduğu hakkında hükümlerini versinler.

Yıl Müttefik. Düşmanlarımız Savaşların Adı
1364

Sırp-Macar-Romen (Eflak ve Boğdan)

Sırp Sındığı

1364

Rum

Biga”nın Zaptı

1365-1375

Rum

Yanbolu, Vize, Kavala, Drama havalisinin Zaptı

1389

Sırp-Macar-Boşnak-Romen

Kosova Meydan Savaşı

1391

Rum

İstanbul muhasarası, Selânik ve Yenişehir taraflarının Zaptı

1395

Macar, Fransız, Alman, İngiliz, Çek, İtalyan, İskoç, Romen

Niğbolu Meydan Savaşı

1422

Rum

İstanbul”un Muhasarası

1422

Romen (Eflak)

Tazminat alınarak sulh

1423

Rum Arnavut

 
1428

Macar-Sırp

 
1430

Rum-İtalyan (Venedik)

Selâniğin Zaptı

1433

Sırp

1437-1444

Macar-Sırp-Romen-Leh-Alman

 
1444

Macar-Sırp-Romen-Alman

Varna Meydan Savaşı

1445-1446

Rum

Mora Rumları Vergiye Bağlandı

1448

Macar-Romen-Çek-Alman

İkinci Kosova Meydan Savaşı

1452-1453

Rum

Bizans”ın mahvı ve İlhakı

1454

Rum-Arnavut

 
1454

Macar-Sırp

Sırplar yılda 30.000 duka vergiye bağlandı

1454-1455

Rodos

 
1455

İtalyan (Ceneviz)

Sakız Cenevizleri yılda 10.000 duka vergiye bağlandı

1455-1459

Sırp

Sırbistan”ın mahvı ve İlhakı

1458

Rum-Arnavut

Şimali Moranın zaptı

1459-1460

Rum-Arnavut

Venediğe ait şehirler müstesna olarak bütün Mora”nın zaptı.

1461

İtalyan (Ceneviz)

Amasra”nın zaptı.

1461

Rum

Trabzon İmparatorluğunun mahvı ve ilhakı.

1462

Romen (Eflak)

Rodos”un tahta çıkarılması ve 10.000 duka vergi.

1462

İtalyan (Ceneviz)

Midilli”nin zaptı.

1463

Sloven

Bosna Krallığının mahvı ve ilhakı.

1463-1479

İtalyan (Venedik)

Moradaki Venedik şehirleriyle Arnavutluk ve Ağrıboz ilhak olundu. 100.000 lira tazminat alındı. Yılda 10.000 lira vergiye bağlandı.

1464

Macar

 
1464-1467

Arnavut

 
1475

Macar-Leh-Romen (Boğdan)

 
1475

İtalyan (Ceneviz)

Kırım ve civarı sahillerindeki Ceneviz şehirlerinin zaptı.

1479

Macar-Romen (Eflak)-Alman (Sakson)

1480

Rodos

1480

İtalyan

Zanta, Santamavra adalarıyla Otrant”ın zaptı.

1482

Romen (Boğdan)

Kili ve Akkermanın zaptı.

1485-1491

Mısır

Tunusluların tavassutuyla ve müsavi şeraitle sulh.

1487

Romen (Boğdan)

1492-1493

Macar

1498

Leh

1498-1502

İtalyan (Venedik)

Mora”da son kalan şehirlerin zaptıyla sulh.

1514-1516

İran

Çaldıran meydan savaşı.

1516-1517

Mısır

Mısır”ın mahvı ve ilhakı.

1520-1521

Macar

Belgrat”ın zaptı

1522

Rodos

Rodos”un ilhakı.

1526

Macar

Mohaç meydan savaşı. Macaristan”ın ilhakı.

1529

Alman

Viyana muhasarası.

1532

Alman

1533-1535

İran

Irakeyn seferi.

1537-1540

İtalyan (Venedik)

Arnavutlukta bazı kale ve adaların zaptı ve 300.000 lira tazminat alınması.

1537

Alman

1538

Romen (Boğdan)

1538

Portekiz

Hindistan”da.

1541-1547

Macar-Alman

Macaristan”ın öteki kısımlarının ilhakı, Avusturya”nın yılda 30.000 altın vergiye bağlanması.

1548-1549

İran

Van vesaire kalelerin zaptı.

1551-1552

Alman

1552

Aziz Yahya Şövalyeleri

Trablus”un Turgut Reis tarafından zaptı.

1553-1555

İran

Amasya muahedesi.

1556-1559

Alman

1562

Alman

1565

Malta

Turgut”un şehadeti.

1565-1568

Alman

Siget”in zaptı.

1566

İtalyan (Ceneviz)

Sakız”ın zaptı.

1568-1570

Arap

Yemen”in fethi.

1570-1573

İtalyan (Venedik) – İspanyol – Papa – Savua – Malta

Kıbrıs”ın fethi ve 30.000 duka.

1574

İspanyol

Tunus”un zaptı.

1574

Romen (Boğdan)

1575

Alman-Hırvat

Sınır harbi.

1578

Portekiz

Fas”ta Krallarıyla birlikte Portekiz ordusunun imhası.

1578-1590

İran

Azerbaycan, Gürcistan ve Lûristan”ın zaptı. Ferhat Paşa muahedesi.

1593-1606

Alman

Zitvatorok muahedesi.

1603-1612

İran

Nasuh Paşa muahedesi.

1615-1618

İran

Serav muahedesi.

1620-1621

Leh

1623-1639

İran

Kasr-ı Şirin muahedesi.

1633-1634

Leh

1641-1642

Rus

Azak”ın zaptı.

1645-1669

İtalyan (Venedik)

Girit”in zaptı.

1646

Rus

Kırım Hanı”nın akınından dolayı Rusların Azağa hücum ve mağlubiyetleri.

1662-1664

Alman

Vasvar muahedesi.

1672

Leh

Bucaş muahedesi.

1673-1676

Leh

1677

Rus

Cehrin seferi.

1682-1699

Alman-İtalyan-Leh-Rus

Karlofça muahedesi.

1710

Rus

Prut muahedesi.

1714-1717

İtalyan (Venedik)

1715-1718

Alman

Pasarofça muahedesi.

1722-1728

İran

1730-1731

İran

Ahmet Paşa muahedesi.

1731-1735

İran

1735-1739

Rus-Alman

Belgrat muahedesi.

1742-1745

İran

1768-1791

Rus

Kaynarca muahedesi.

1776

İran

1786-1791

Rus Alman

Ruslarla Yaş, Almanlarla Ziştov muahedesi.

1798-1801

İngiliz-Fransız

1805-1812

Rus

Bükreş muahedesi.

1807-1809

İngiliz

1827-1829

Rus

Edirne muahedesi.

1852-1855

İngiliz-Fransız-Rus-İtalyan-Sardunya

Paris muahedesi.

1876

Sırp-Karadağ

1877-1878

Rus-Romen-Sırp-Karadağ

Berlin muahedesi.

1896-1897

Rum (Yunan)

1911-1912

İtalyan

Trablus harbi.

1912-1913

Bulgar-Sırp-Yunan-Karadağ

Balkan harbi.

1914-1918

Rus – İngiliz – Fransız – İtalyan – Sırp – Romen – Belçika – Karadağ – Amerikan – Japon – Yunan – Portekiz – Siyam vs…

Sevr muahedesi.

1919-1923

Yunan-Ermeni-Fransız

Lozan muahedesi.

Türk ordusunun bu hesap defteri bize epey şeyler öğretiyor. Bir defa toparlak hesapla 550 yıllık devirde en aşağı 275 yılın savaşla geçtiğini görüyoruz. Demek ki Türk Milleti son beş buçuk asırda ömrünün tam yarısını savaşta geçirmiş. Bu harikulâde bir neticedir. Çünkü bu kadar çok harpten sonra bir milletin yine zinde ve oldukça kuvvetli olarak yaşayabilmesi âdeta bir mucizedir. Başka hiç bir milletin hayatında bu kadar dövüş yoktur. İngilizlerle Fransızlar arasındaki yüz sene muharebesi bile hakikatte 110 yıldan fazla devam etmiş, fakat ancak bunun yarıdan azı harple yarıdan çoğu da mütareke veya sulhle geçmiştir. Hem de unutulmamalıdır ki yukarıdaki listede yalnız dış harpler vardır. Dahilî isyanlar ve harpler (meselâ bir çok Osmanlı-Karaman harpleri) bu listeye alınmamıştır. 11. asırda bütün İran, Azerbaycan, Irak ve Anadolu”ya yayılan Oğuz Türklerinin 1.500.000 nüfus olduğunu ve bu nüfusun 900 yıldır seferber halde bulunduğunu düşünürsek bu bir buçuk milyon Türk”ten ancak yarısının yerleştiği Anadolu”da bugün en aşağı 10.000.000 Türk”ün bulunması milletimizin hayat kaabileyetine çok parlak bir misal teşkil ettiğini teslim ederiz.

Yukarki liste, son beş buçuk asırlık tarihimizde hemen hemen bütün Avrupa milletleriyle harp ettiğimizi gösteriyor. Gerçi bu liste de İsveç, Norveç, Danimarka, Felemenk gibi milletlerin adı yoktur. Fakat düşünülmelidir ki bizim Alman harpleri dediğimiz savaşlara bütün bu şimal milletleri de yardımcı olarak iştirak etmişlerdir. İsviçre”de de ise bahse lüzum görmüyorum. Çünkü İsviçre bir millet değildir.

Bu milletler arasında Türkler yalnız Ruslarla Acemleri millî düşman olarak tanımıştır. Milattan önceki asırlardan beri bir birine düşman olan Turan ve İran”ın ezelî ve ebedî çarpışması Osmanlılar devrinde da ayrı dinî bir mahiyette devam etmiştir. Türk”ün kılıcına birkaç defa baş eğmek mecburiyetinde kalan hilekâr acemin son asırdaki müdafileri de hemen hemen tamamen İran da yerleşen Türkler olmuştur. İran”la olan 13 harbin biz yalnız 2 tanesinde yenilmişizdir. Ve bizi yenen de Afşar Türkü Nadir Şah olmuştur.

Ruslarla olan çarpışmalarımız da 13 tanedir. Bunun 6 tanesinde Ruslar 6 tanesinde de biz galip gelmişizdir. 1 tanesi müsavi olarak bitmiştir. Ruslar 6 galebelerinin 3”ünde bize karşı yalnız başlarına galip gelmişler, öteki 3”ünü müttefikleri sayesinde kazanmışlardır. Biz ise 6 galebemizden yalnız 2”sini müttefiklerimiz sayesinde elde etmişizdir. Bizim Ruslarla olan çarpışmalarımız yazılmamış bir destandır. Bu milletle olan savaşlarımız onların en kuvvetli bizim en zayıf zamanlarımıza tesadüf ettiği halde yine Türklüğün galebesiyle bitmiştir denebilir. Çünkü cihan savaşındaki Çanakkale müdafaamız Rusya”nın can damarını tıkamış ve onun ölümüne sebep olmuştur. Bununla beraber Türk_Rus mücadelesinin kat”i bir netice ile bittiği söylenemez.

Almanlarla olan harplerimiz bunlardan daha çoktur. Ve bunların en çoğu Türk silahlarının zaferiyle bitmiştir. Almanlar bizi yalnız başlarına hiç bir defa yenememişlerdir.

Bizden daima askerlik dersi alan milletlerden biri de Fransızlardır. Bunlar Osmanlılara karşı yapılan ehlisaliplere iştirak ettikleri gibi Giridi kurtarmak için de yardımcılar göndermişler ve Napolyon kumandasında Cezzar Ahmet Paşadan dayak yedikten sonra son olarak da Çanakkale de ve kurtuluş savaşında cenup cephesinde bizimle aynı acemilik içinde boy ölçüşmüşlerdir. Fransızlar kendilerinin cesur bir millet olduklarını ikide bir ilân ederler. Fakat nedense bizimle olan harplerinde daima bunun aksi sabit olmuş ve Türk askerleri Fransızlarla “kılıçları kısa ama çizmeleri uzun” diye eğlenerek onların yalnız kaçtıklarını güzel bir nükte ile ima etmişlerdir.

Venedik ve Ceneviz adı altında bizden en çok dayak yiyen milletlerden birisi de İtalyanlardır. Romalıların bu şüpheli torunlarıyla 15 savaşımız vardır. Bunun 13”ünü biz, 2”sini onlar kazanmışlardır. Kazandıkları harbi de Almanya, Rusya ve Lehistan ittifakına borçludurlar. Öteki zaferleri ise yalnız 3.000 muntazam Türk askeri tarafından muhafaza olunan Trablus”a yaptıkları saldırıştır. İtalya buraya 60.000 askerle hücum etmiş, sonradan da 60.000 kişi daha sevk etmişti. Biz ise yalnız gizlice bir kaç zabit gönderebilmiştik. Bu 3.000 Türk bir kaç bin arabın yardımıyla İtalyanları tam bir yıl oyaladı. Arkasından Balkan Harbi çıkmasaydı kıyamete kadarda oyalardı. Ve vaziyet öyle göstermişti ki kazara Türkiye ile İtalya arasında kar yolu olsa Türk ordusu muhakkak Roma”ya girerdi. Zaten İtalyanlara Trablus”a saldırmak cesaretini veren de karadan hududumuzun olmaması ve donanmamızın yok denecek halde bulunmasıydı.

Şimdi de gazetelerde okuyoruz: Musolini atıp tutuyormuş. Şarka, Asya”ya genişlemek istiyormuş, filân… Hepimiz biliyoruz ki Musolini efendinin gözü Antalya ve İzmir”dedir. O buraya muhakkak saldıracaktır. Tabiî biz de kendisine lâzım gelen hürmette kusur etmeyeceğiz. Fakat herhalde Musolini efendi umduğunu değil bulduğunu yiyince şaşıracak, afallayıp sersemleyecektir.

Böyle zamanlarda insanın aklına derhal mazi geliyor ve kafamızda 2”ye karşı 13 rakamı derhal 2”ye karşı 14 oluyor…

Yukarki listeyi okuyan Türk çocuklarının 108 savaş içinde yalnız 14 mağlûbiyeti görünce göğüsleri iftiharla kabarabilir. Bugün, düşman ne kadar kuvvetli olursa olsun onu kendi vatanımızda yenmeye Türk ordusu kadirdir.

Evet, bugün tek başına Türk ordusunu yenecek hiç bir ordu yoktur.

Nihal ATSIZ, Orhun Dergisi, 1934, Sayı: 6


 

Sağ üst butonu tıklayarak geri dönebilirsiniz...