MEN-İ İSRAFAT KANUNU
ATATÜRK ve arkadaşlarının 1920 yılında çıkartmış oldukları bu kanundan sonra 31 Mart 1924 tarihinde, yani 4 yıl sonra "Dünya Tasarruf Günü" icat olundu.
186 defa okunmuş - 10 Nisan 2020 - Cuma 10:38

ATATÜRK'ÜN ÖNERİSİ İLE 20 KASIM 1920'DE TBMM'DE KABUL EDİLEN "DÜĞÜNLERDE MEN-İ İSRAFAT KANUNU"

Madde 1: Düğünlerde alelıtlak(rastgele) cihaz teşhiri, cihazın açıktan nakli, erkek tarafından iki kattan fazla elbise ihdası, düğün günlerine münhasır olmak üzere bir günden ziyade çalgı çaldırılması ve ziyafet verilmesi, nişan, çevre merasimi ile ağırlık ve hedaya itası(hediye verilmesi) ve köçek oynatılması gibi israfat(israflar) memnudur.(Yasaklanmıştır)

Madde 2: Her livanın mecalisi umumiyesi (Her şehrin genel meclisi) işbu kanun ile kavanini saire ahkâmına mugayir olmamak şartiyle mahallî ve idarî talimatnameler tanzimine ve gerek ona müstenit tedabirin Hükümet marifetiyle tatbikini takibe mecburdur.

Madde 3: İşbu mevat ve talimatnameler hilâfında hareket edenler mahallî belediyelerine ait olmak üzere elliden yüz liraya kadar cezayi nakdî ita veya bir aydan altı aya kadar hapis ile mücazat olunurlar.

Madde 4: İşbu mevaddan mütevellit mesail sulh mahkemelerinde rüyet olunur. Bu baptaki hükümler katî ve lâzimülin farzdır.

Madde 5: Hitan cemiyetleri için masraf ihtiyariyle düğün yapmak memnudur.

Madde 6: İşbu kanun ile menedilen eşya müsadere ve mahallî belediyeleri namına bilmüzayede füruht ve irat kaydedilir.

Madde 7: İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren mer’idir.

Madde 8: İşbu kanunun icrayi ahkâmına Büyük Millet Meclisi Dahiliye ve Adliye vekilleri memurdur.

25 teşrinisani 1336 ve 13 rebiyülevvel 1339 Tarih No. Makam Büyük Millet Meclisi Riyasetinden tebliği : 22

Ulusal ve medeni gelişme için her ailenin ve her bir bireyin tasarruf etmesinin bir erdem olduğu öğretilmelidir. Tasarruf eğitimi için aileler, okullar, kışlalar, geleceğin tüketicilerinin bilinçlendirileceği yerler olarak hazırlanmalıdır. Parayı akıllıca harcamak ve geleceğe yönelik belirsizliklere hazırlıklı olmak, “paranın tasarruf edilmesinin önündeki tüm engel ve gereksiz alışkanlıklara karşı çıkıp bunlarla mücadele kültürü geliştirilmelidir.

(Bu vesileyle; ATATÜRK ve onun güzide arkadaşlarını rahmetle, şükranla, minnetle bir kez daha anmış olalım.)

Sağ üst butonu tıklayarak geri dönebilirsiniz...